Krankheit

Aicardi-Goutieres Syndrom 5

Aicardi-Goutieres Syndrome 5

OMIM: 225750

Synonyme

  • AGS5
  • AICARDI-GOUTIERES SYNDROME
  • autosomal dominant
  • AGS5
  • AICARDI-GOUTIERES SYNDROME
  • autosomal dominant

Gen locations