Krankheit

Kraniosynostose Typ Boston

CRANIOSYNOSTOSIS, TYPE 2

OMIM: 604757

Synonyme

  • Kraniosynostose Typ 2
  • CRANIOSYNOSTOSIS BOSTON-TYPE
  • CSB

Gen locations