Krankheit

Epilepsie (benigne familiäre Neugeborenenkrämpfe mit Myokymie)

MYOKYMIA WITH NEONATAL EPILEPSY

OMIM: 606437

Synonyme

  • BFNC
  • Mykomie-Syndrom
  • EPILEPSY, BENIGN NEONATAL, WITH MYOKYMIA
  • CONVULSIONS, BENIGN FAMILIAL NEONATAL, WITH MYOKYMIA
  • BFNC/MYOKYMIA SYNDROME

Gen locations