Krankheit

Episodische Ataxie Typ 5

Episodic ataxia type 5

OMIM: 613855

Synonyme

  • EA5
  • EA5

Gen locations