Krankheit

Segawa-Syndrom, autosomal rezessiv

Segawa syndrome, autosomal recessive

OMIM: 605407

Synonyme

Gen locations