Krankheit

Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ III

SAETHRE-CHOTZEN SYNDROME; SCS

OMIM: 101400

Synonyme

  • Saethre-Chotzen-Syndrom
  • ACS3
  • ACROCEPHALOSYNDACTYLY, TYPE III; ACS3
  • ACS III
  • CHOTZEN SYNDROME
  • ACROCEPHALY, SKULL ASYMMETRY, AND MILD SYNDACTYLY

Gen locations